Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lesgezocht.nl

 

 • Partijen

1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van lesgezocht.nl (“Dienst”). Deze is onder meer bereikbaar via de domeinnamen lesgezocht.nl.

1.2 Door gebruik te maken van de Dienst, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden en geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid.

 • Dienst

2.1 lesgezocht.nl is een website van om&zo, een VOF naar Nederlands recht, KvK-nummer 67696988, BTW-nummer NL857136070B01, gevestigd en kantoorhoudende te Torenallee 44-10 5617BD Eindhoven (“lesgezocht.nl”).

2.2 lesgezocht.nl brengt vraag en aanbod op haar website bij elkaar. lesgezocht.nl is op geen enkele manier betrokken bij de content die gebruikers en derden op de website plaatsen. Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derde aangaan.

2.3 lesgezocht.nl is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde diensten, en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

2.4 Als u een probleem heeft met één of meer gebruikers of derden, moet u dit zelf oplossen. lesgezocht.nl raadt u hierbij aan onze tips ter harte te nemen.

2.5 De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze Dienst slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

 • Rechten lesgezocht.nl

3.1 Uitgezonderd de content die door gebruikers en derden op de website is geplaatst, hebben lesgezocht.nl en de licentiegevers van lesgezocht.nl de intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendoms rechten”) .

3.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat lesgezocht.nl aan u een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van de Dienst. Voor het overige behouden lesgezocht.nl en de licentiegevers van lesgezocht.nl zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

3.3 Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om uw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze Dienst uit te breiden.

 • Registreren, adverteren, beoordelen

4.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke pagina ook te allen tijden weer van de website verwijderen.

4.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.

4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dient u niet aan derden ter beschikking te stellen.

4.4 Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u advertenties plaatse.

4.5 Het is niet toegestaan advertenties op lesgezocht.nl te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:

Advertenties moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie.
Advertentieteksten dienen in ieder geval te worden geplaatst in het Nederlands of Engels.
Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.
De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de door ons aangegeven voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.
4.6 Beoordelingen van uw dienst wordt bij uw advertentie geplaatst. Wij verwijderen beoordelingen indien deze onmiskenbaar onrechtmatig zijn.

4.7 Via de website kunt u (een verwijzing naar) uw advertenties ook op Facebook, Twitter en partners van lesgezocht.nl plaatsen. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.

4.8 Tenzij u of lesgezocht.nl uw gratis advertentie(s) verwijdert, blijven deze voor onbeperkte tijd op onze website staan. Een betaalde advertentie wordt geplaatst voor de overeengekomen duur bij het plaatsen van de advertentie, of totdat u deze verwijderd.

 • Betaalwijze

5.1 Het plaatsen van advertenties is in beginsel gratis. U kunt er evenwel voor kiezen een betaalde advertentie te plaatsen welke meer mogelijkheden biedt.

De voorwaarden van Lesgezocht.nl blijven altijd van toepassing op alle geplaatste advertenties.

Bij technische storingen, zoals het niet bereikbaar zijn van Lesgezocht.nl of overmacht, is Lesgezocht.nl niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van advertenties.
De advertentie moet aan de gebruikersvoorwaarden van Lesgezocht.nl voldoen. Indien uw advertentie verwijderd wordt omdat het niet aan de regels van Lesgezocht.nl voldoet, is restitutie niet mogelijk.
Indien u uw advertentie zelf verwijdert, bijvoorbeeld bij beeindiging van uw bedrijfsactiviteiten, is restitutie niet mogelijk.

5.3 Lesgezocht.nl is op geen enkele wijze betrokken bij betalingen tussen de gebruiker en de adverteerder. Lesgezocht.nl is dan ook niet aansprakelijk voor betalingstransacties die verlopen tussen bezoekers van deze website.

 • Rechten gebruiker

6.1 U staat ervoor in dat u de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die u op de website plaatst. Daarnaast moet u hier ook toe bevoegd zijn.

6.2 U behoudt uw Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat u:
(a) aan lesgezocht.nl een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van onze Dienst en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw advertenties technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons; en
(b) aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

6.3 Als u of lesgezocht.nl uw content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties.

 • Ontoelaatbaar gebruik

7.1 U staat ervoor in dat u bevoegd bent om van de Dienst van lesgezocht.nl gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u onze website niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst:
(a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
(b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
(c) die (seksueel) intimiderend is;
(d) die onjuist, misleidend en onvolledig is;
(e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
(f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
(g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze Dienst of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
(h) die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
(i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lesgezocht.nl, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
(j) die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie;
(k) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen;
(l) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
(m) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
(n) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) lesgezocht.nl, andere gebruikers of derden; en
(o) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

 • Misbruik

8.1 Middels het Meld misbruik-systeem kunt u lesgezocht.nl erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet u op het meldingsformulier aangeven:
(a) wat uw e-mailadres is;
(b) of de content inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of enig ander recht van u.

8.2 U erkent dat lesgezocht.nl uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.

 • Maatregelen

9.1 Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan lesgezocht.nl, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen:
(a) verwijdering van door u geplaatste content zoals bijvoorbeeld uw waardering, advertentie of persoonlijke pagina; en
(b) uw gebruik van onze Dienst, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen.
(c) verstrekking van uw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid

9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.

9.3 Voorzover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.

 • Aansprakelijkheid

10.1 lesgezocht.nl is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de Dienst wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op lesgezocht.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de Dienst.

10.2 lesgezocht.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van onze Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.

10.3 Voorzover lesgezocht.nl voor de in artikel 10.1 bepaalde schade wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die u aan lesgezocht.nl heeft betaald over de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade is ontstaan.

10.4 Uw vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden, mits u lesgezocht.nl zo spoedig mogelijk van de ontstane schade op de hoogte heeft gesteld.

 • Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

11.1 Op het gebruik van de Dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 • Overige bepalingen

12.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die lesgezocht.nl en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van onze Dienst. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
12.2 lesgezocht.nl mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de Dienst.
12.3 Indien lesgezocht.nl één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.
12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de Dienst van lesgezocht.nl, kunt u contact opnemen met vragen@lesgezocht.nl